Till Balans Stockholms medlemmar

Balans Stockholm söker deltagare till Psykiatrivårdens brukarråd.

Föreningen Balans Stockholm deltar i sjukhusens brukarråd inom Stockholms län.
Det är cirka 10 brukarråd som vi kan vara representerade på.
Nu har vi behov av att fler av våra medlemmar engagerar sig som representanter i ett brukarråd.
Det är då främst på Södertälje sjukhus och på Nordvästra psykiatrin (Danderyd, Sollentuna).
Mötena är oftast på eftermiddag ca kl 15.00 och tar cirka 2 timmar. De sker var 4 – 6 vecka.
Representanten erhåller ett arvode på cirka 600:-.

Brukarrådets syfte
Utveckla och förbättra psykiatrins verksamhet, med patienter och närståendes behov i fokus.
Verksamheten ska så långt det är möjligt samverka med föreningarna vad gäller Rådets form, funktion och arbetsuppgifter. Detta beskrivs skriftligt i en överenskommelse eller i ett dokument ”form och funktion för brukarrådet”.
Om det inte visar sig möjligt att inom en rimlig tid enas angående Rådets form, funktion och arbetsuppgifter, är verksamhetschefen högste beslutsfattare.
Ledstjärnor för arbetet i brukarrådet
Vad ska bli bättre? Hur ska det bli bättre? Var ska det bli bättre?
Varför ska det bli bättre? Vad betyder bättre? Specifikt, tydligt, avgränsat, konkret och genomförbart
10 exempel på vad som brukarrådet kan utföra
• Representanter i lokala samråd
• Delta vid anställningsintervjuer (sektionschef och högre)
• 1-3st. löpande arbetsgrupper
• Rapport om patientsäkerhet
• Sammanställningar av Patientforum och patientenkäter
• Statusrapport om produktion/ekonomi
• Redovisning av brukarmedverkan i internutbildning
• Informationsmaterial till patienter
• Delaktighetsrapport
• Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Vad förväntas av en representant i ett brukarråd?
• Ha tillgång till och kunna använda e-post
• Komma i tid, vara påläst. Anmäla förhinder, följa mötesordning
• Inte bara tycka utan också att bidra konstruktivt
• Delta aktivt på möten och inte sitta med tyst som observatör
• Inte individfrågor. Inte individfall och individärenden (gäller patient, personal, närstående). Inte ta upp egna problem.
• Skilja på JAG som person – VI representanter FÖRENINGEN
• Skilja på organisation och uppmedlemmar/styrelsedrag in Landstinget. (vad och hur-frågor)
• Vara medveten om att Föreningarna lyder inte under samma regelverk som en myndighet
• Ha fokus på verksamhetens uppdrag

Arbetet i brukarråd är arvoderat.
Samma arvodesnivå som landstingets förtroendevalda. Cirka 600 kr per tillfälle.
Man får ett arvode för ett arbete, att delta aktivt. Inte för att delta passivt eller som observatör.
I uppdraget ingår att återkoppla till och från sin förening

Är du intresserad av att jobba för en bättre vård tillsammans med Föreningen Balans, så kontakta vårt kansli på 08 618 13 33 eller på mail info@balansstockholm.se