Under konstruktion, hör av dig om du vill lägga till nåt 🙂


Anhörig är en nära person till en närstående som lever med en diagnos eller sjukdom.


Anhörigkonsulent


Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom ty1

Bipolär sjukdom typ 2

Bipolär sjukdom UNS (Utan närmre specifikation


Blandtillstånd


Boendestöd


Brukare (brukare av vård) är detsamma som patient. Brukarförening är således ett annat ord för patientförening.

Brukarinflytande är det inflytande och den delaktighet brukare och anhöriga erbjuds inom inom vård och omsorg och av de samhällsinstanser som har i uppgift att förebygga ohälsa eller stödja dem som drabbas av psykisk sjukdom eller lever med psykiska funktionsnedsättningar.

Ett brukarråd är består av represententer från brukar- och anhörigföreningar och representanter från kliniker inom

Psykiatri i Region Stockholm.


Budget- och skuldrådgivare


Depression


Diagnoskod


Dystymi/ Ihållande depression


Familjerådgivare


God man


Hypomani


Intressepolitik handlar om att lyfta upp och driva frågor som är viktiga för organisationen/föreningen och medlemmarna och görs genom påverkansarbete för förändringar.


Kontaktperson


Krisplan


Mani


Närstående är den som lever med en diagnos eller sjukdom


PNU – I en Patient- och Närståendeutbildning möts patienter, anhöriga, vårdpersonal och erfarna brukare i mindre grupper för att lära av varandra i ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Även personer med expertkunskap i ämnet bjuds in till gruppträffarna.


Psykos


Rapid Cycling


SIP – Samordnad Individuell plan är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av individens pågående och planerade vård- och omsorgsinsatser. Relevanta parter kan till exempel vara specialistvården, kommunen och försäkringskassan. SIP syftar till att skapa delaktighet och trygghet för individen. Den ska utgå från vad som är viktigt för individen och vara individens plan. Dokumentet ska innehålla vad individen kan göra själv, vad hen behöver hjälp och stöd med, vem som ansvarar för vad och kontaktuppgifter till ansvariga vårdgivare. Aktuellt datum för uppföljning och information om vem som har ett övergripande ansvar för SIP ska framgå.


Sjukpenning


Sjukersättning


Utmattningssyndrom


Vårdplan