Föreningen Balans Stockholm är en lokalavdelning inom Riksförbundet Balans. Vår verksamhet omfattar Stockholms län. Vi vänder oss till personer som har upplevt depression, bipolär sjukdom, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).engraving___stockholm_by_piotr_naszarkowski

Föreningen Balans bildades 1997 av patienter och deras anhöriga. Sedan hösten 2012, när Riksförbundet bildades, ansvarar vi för aktiviteter och intressepolitiskt arbete i Stockholms län. Vi är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser föreningen företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga. Föreningen arbetar intressepolitiskt tillsammans med systerorganisationer på lokal och regional nivå. Den hjälp vi erbjuder baserar sig på ett långt arbete med frågor som berör våra diagnoser samt våra egna erfarenheter som patienter och anhöriga.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller stöd. Vi erbjuder mötesplatser för människor som upplevt bipolär eller egentlig depression. Vi utgår från att individen är en resurs och har kapacitet att finna vägar för återhämtning.

Våra mål

  • Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
  • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
  • Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att närstående i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen.
  • Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.
 

Föreningens styrelse 2018

Erik Rådström, ordförande

Kajsa-Lena Svensson, sekreterare

Magnus Petersson, kassör

Thomas Larsson, ledamot

Peter Green, ledamot

Anders Hedberg,ledamot

Karin Lingman, ledamot

Bengt Karlsson, ersättare

Nina Holmgren, ersättare

Marianne Flynner, ersättare

Maria Jönsson, ersättare

Ursula Belding, ersättare

Therese Molander, ersättare

Revisorer

Parameter Revision AB, Joachim Vallbom

Bertil Olstrup, internrevisor

Åsa Lundvall,  internrevisor

Valberedningen

Natascha Borg

Ola Soikkanen

Föreningen Balans Stockholms stadgar