Ordförande
Karl-Henrik Norén
Vice ordförande
Tobias Petrini
Kassör
Akrem Abdu
Ordinarie Ledamöter
Susi Andrae Scäfer
Åsa Scott
Magnus Peterson
Ingebjörg Borg Pedersen
Ulla Tillgren
Ersättare
Karl-Axel Elmén
Emma Larsen
Anonym
Sekreterare
Marianne Flynner
Fanny Follin adjungerad sekreterare
Revisorer
Extern revisor Parameter Revision AB, Jacob Biderholt
Ordinarie revisor Kajsa-Lena Svensson
Revisorsuppleant Ursula Belding
Valberedning
Kontaktas via info@balansstockholm.se
Thomas Hedmalm – Sammankallande
Molly Hedmalm
Vakant