Hem » På gång! » Fyll i vårt formulär om brukarinflytande!

Fyll i vårt formulär om brukarinflytande!

kategori: På gång!

Intressepolitik är ett av våra största intressen!

Hjälp oss påverka och förbättra vården och samhällets stöd!

Vårt viktigaste uppdrag är att ta till vara våra medlemmars erfarenheter, kunskaper och åsikter. Det är en resurs som vi kan använda för att förbättra vården. Vi vill därför be er fylla i vår enkät om brukarinflytande. Vår förhoppning är att ni ser denna enkät som en möjlighet att föra vidare era synpunkter och erfarenheter. Era svar utgör grunden för vårt intressepolitiska arbete och vi är oerhört tacksamma om du kan tänka dig att bidra.

Klicka på bilden så kommer du till enkäten!

Enkäten beräknas tar ca 10-20 minuter att fylla i, om du stänger ned enkäten försvinner informationen så vi rekommenderar att du gör det när du har god tid att sitta ned i lugn och ro. Längre ner har vi sammanställt en ordlista på begrepp och förkortningar.

Syftet med enkäten är att få en bättre förståelse för era upplevelser inom och utanför vården, och hur dessa skulle kunna lyftas och påverkas genom Föreningen Balans Stockholms intressepolitiska arbete gentemot vårdinstanser och andra beslutsfattare inom kommun och region.

Enkäten har ett starkt fokus på frågor om vårdplan, krisplan, patient- och närståendeutbildningar och SIP (samordnad individuell plan) då dessa är våra fokusområden och funktioner som alla vårdgivare ska tillhandahålla.
Balans Stockholm vill ta reda på om medlemmarna i föreningen har blivit informerade, introducerade och genomgått dessa uppföljningsverktyg som finns att tillgå inom Region Stockholm.

Balans Stockholm arbetar för sina medlemmar genom att agera intressepolitiskt gentemot vården, kommuner och regionen samt andra beslutsfattare med syfte att finnas där som en röst för medlemmarna, samt påverka och utveckla bemötande och vård till det positiva för personer med diagnoserna bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom.

Ordlista

Närstående är den som lever med en diagnos eller sjukdom
Anhörig är en nära person till en närstående som lever med en diagnos eller sjukdom.
Brukare (brukare av vård) är detsamma som patient. Brukarförening är således ett annat ord för patientförening.
Intressepolitik handlar om att lyfta upp och driva frågor som är viktiga för organisationen/föreningen och medlemmarna och görs genom påverkansarbete för förändringar.
Ett brukarråd är består av represententer från brukar- och anhörigföreningar och representanter från kliniker inom Psykiatri i Region Stockholm.
Brukarinflytande/ Patientinflytande är det inflytande och den delaktighet brukare och anhöriga erbjuds inom inom vård och omsorg och av de samhällsinstanser som har i uppgift att förebygga ohälsa eller stödja dem som drabbas av psykisk sjukdom eller lever med psykiska funktionsnedsättningar.
Vårdplan tas fram tillsammans med din läkare, du ska veta vilka insatser som görs för dig, av vem, hur lång tid det kommer att ta och när det ska följas upp. Du ska erbjudas delaktig i din vård.
Krisplan är ett stöd för att förhindra och hantera ett eventuellt återinsjuknande. Den beskriver risksituationer, tecken på försämring, åtgärder och kontaktuppgifter till vårdgivare.
PNU – I en Patient- och Närståendeutbildning möts patienter, anhöriga, vårdpersonal och erfarna brukare i mindre grupper för att lära av varandra i ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Även personer med expertkunskap i ämnet bjuds in till gruppträffarna.
SIP – Samordnad Individuell plan är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av individens pågående och planerade vård- och omsorgsinsatser. Relevanta parter kan till exempel vara specialistvården, kommunen och försäkringskassan. SIP syftar till att skapa delaktighet och trygghet för individen. Den ska utgå från vad som är viktigt för individen och vara individens plan. Dokumentet ska innehålla vad individen kan göra själv, vad hen behöver hjälp och stöd med, vem som ansvarar för vad och kontaktuppgifter till ansvariga vårdgivare. Aktuellt datum för uppföljning och information om vem som har ett övergripande ansvar för SIP ska framgå.